Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SALOMÉ VOEGELIN: Weaving nets from the activities on the margins

17/09/2019, 20:00 - 22:00

Photo: @Jauna Muzika Vilnius 2019

SALOMÉ VOEGELIN: Tkanje mrež iz dejavnosti na robovih

 

Ta intervencija je kuratorski performans, predstavitev, ki kurira dela in besedila z namenom izvajanja raziskave, ne pa njenih rezultatov. Ta posebna performativna intervencija tke ‘mreže vpliva’ iz dejavnosti na robovih, na nekanoničnih mestih misli in ustvarjalnosti, da bi tako ustvarila zvočno-družbeno tkivo, ki se upira konvencionalnim vrednotam in kolektivnostim, namesto tega pa predlaga skupnost nestabilnih in nezanesljivih stikov ter verodostojnost prezrtih in neslišanih.

To je skupnost zvoka in ženskega: negotovih in nezavarovanih povezav, ki ne razmejujejo med ‘tem’ ali ‘onim’, teboj ali menoj, temveč to, kar smo skupaj. Njena vrednost je kontingentna, izkušena in osvobojena vseh vrednotenj. Njena snovnost je nezanesljiva glede na pričakovanja in norme. In zato ne prinaša gotovosti statusa in ne ustvarja konsolidirane celote ter smisla. Namesto tega ustvarja vmesnost, kjer stvari ni, toda njihov zvok sreča zvok drugih in ustvari njihovo medbivanje: njihovo biti skupaj in biti drug z drugim, v odgovornosti in sobivanju.

Ta tkanja so pozicionirana kot momenti upora in širitve. Omogočajo usmeritev k reimaginaciji. Njihova zgodovina je vertikalna. Ustvarjajo snov, ki poglablja prostranost časa. Tako ustvarjajo medčasovno istočasnost, ki dekanonizira umetnost preko napak in naključij nekronološkega zvoka.

: izvajanje nestabilnih stikov

 

Salomé Voegelin ustvarja zvok in piše o zvoku, da bi preko besed in efemernih stvari prišla do nedeljive sfere povezanega sveta. Njena zadnja knjiga Political Possibility of Sound: Fragments of Listening (Politična moč zvoka: Fragmenti poslušanja, 2018) artikulira politiko, ki vključuje ustvarjalnost in invencijo, ter si obenem zamišlja preoblikovanje in sodelovanje kot osnovi našega skupnega življenja. Voegelin je profesorica zvoka na Londonskem kolidžu za komunikacije na Univerzi za umetnost London.

SALOMÉ VOEGELIN: Weaving nets from the activities on the margins

This intervention is a curatorial performance, a presentation that curates works and texts to perform research rather than its outcome. This particular performative intervention weaves ‘nets of influence’ from the activities on the margins, at the noncanonical place of thought and creativity, to create a sonico-social fabric that resists conventional values and collectivities, and proposes instead the communal of unstable and unreliable contacts and the validity of the ignored and the unheard.

This is the communality of sound and of the feminine: the insecure and unsecured connections that delineate not ‘this’ or ‘that’, you or me, but what we are together. Its value is contingent, experienced and emancipatory of all evaluations. Its material is unreliable in relation to expectations and norms. And thus, it does not deliver the certainty of status and does not produce a consolidated whole and sense. Instead it generates the in-between, where things are not, but where their sound meets that of other things and generates their interbeing: their being together and of each other, in responsibility and co-existence.

These weaves are positioned as moments of resistance and expansion. Enabling efforts of reimagination. Their history is vertical. Producing a fabric that deepens time’s own expanse. Thus, they create a cross-time simultaneity that uncanonizes art through the misses and happenstance of a nonchronological sound.

: performing unstable contacts

 

Salomé Voegelin makes sound and writes about sound to access through words and ephemeral things the indivisible sphere of a connected world. Her most recent book The Political Possibility of Sound: Fragments of Listening, (2018), articulates a politics that includes creativity and invention and imagines transformation and collaboration as the basis of our living together. Voegelin is a Professor of Sound at the London College of Communication, University of the Arts London.

Details

Date:
17/09/2019
Time:
20:00 - 22:00

Venue

Galerija ŠKUC
Stari trg 21
Ljubljana, Slovenia